Názov projektu:
Inovatívna technológia pre spracovanie jačmeňa a výroby sladu 

Názov a sídlo prijímateľa:
Tatranská sladovňa, s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad

Kód projektu: 313012I756

Hlavný cieľ projektu:

Zásadnou inováciou výrobných procesov výroby sladu prispieť k rozvoju konkurencieschopnosti spoločnosti a zlepšeniu jej postavenia na trhu.

Hlavný cieľ projektu chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových cieľov:

  • obstaraním inovatívnych technológií dospieť k efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou,
  • zásadnou inováciou výrobných procesov prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
  • zavedením inovatívnych technológií zvýšiť kvalitu výroby sladu,
  • znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
  • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

  • nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 2 FTE,
  • počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín – 2 FTE,
  • počet inovovaných procesov – 4 (počet).

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity projektu “Ostatné inovačné opatrenia”, ktorej predmetom je obstaranie inovatívnej technológie pre spracovanie jačmeňa a výrobu sladu pre zásadnú inováciu výrobného procesu triedenia jačmeňa, klíčenia jačmeňa, sušenia zeleného sladu a odklíčovania sladu.

Tento projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore z EÚ prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Webové sídlo OP: www.opvai.sk

Webové sídlo ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk